Om klubben

Vår visjon

Offerspill Sjakklubb ble stiftet med et ønske om å videreutvikle sjakk i Norge både på topp- og breddenivå.

Sjakk er blitt en folkesport i Norge og det spilles sjakk over en lav sko overalt hvor man ser. Vi ønsker å være en fremoverlent klubb med lav terskel for å bli medlem, spennende aktiviteter og hvor man kan møte likesinnede over et slag sjakk!

På internett er det estimert at 300.000-600.000 nordmenn spiller sjakk. Vi ønsker å satse på rekruttering av denne gruppen hvor vi anslår at svært mange kunne vært interessert i å spille sjakk i mer organiserte former.

Det å kunne spille og satse på sjakk på heltid er per i dag svært vanskelig. En profesjonalisering av det organisatoriske Sjakk-Norge er noe vi ønsker og jobber mot. Vi ser behovet for å kanalisere penger inn i sjakken på andre måter enn i dag, hvor medlemsavgift er hovedinnekten til klubber og forbund.

Derfor vil vi aktivt prøve å skaffe samarbeidspartnere som kan hjelpe flere av våre dyktige, yngre sjakkspillere som ønsker å satse.


Styret

Styret f.o.m. 27.06.2022

Kontakt oss gjerne på Facebook-siden vår, på epost eller på twitter.


Vedtekter

 1. Formål
  Klubben skal arbeide for sjakkens fremme. Derfor skal klubben etterstrebe fornyelse for å kunne tilby et attraktivt tilbud til en stor og bred medlemsmasse. Klubben ønsker en organisatorisk profesjonalisering av Sjakk-Norge og økt profilering.

 2. Tilslutning
  Klubben er tilsluttet Norges Sjakkforbund gjennom Oslo & omegn Sjakkrets.

 3. Medlemmer
  A. Klubben er i prinsippet åpen for alle interesserte, såfremt ikke vedkommende på grunn av opptreden eller handlemåte antas å komme til å skade klubben, miljøet eller klubbens omdømme.
  B. Nye medlemmer innføres i klubbens medlemskartotek og meldes straks videre til krets og forbund.
  C. Et medlem plikter å betale lovbestemt kontingent til avtalt tid, dersom ikke annet er avtalt.
  D. Medlemmenes nedre stemmerettsalder er 14 år.

 4. Styret
  A. Klubbens styre består av en leder og fem (5) øvrige styremedlemmer, hvorav to med egne porteføljer. Styret har fullmakt til å selv endre porteføljer blant styremedlemmer.
  B. På årsmøtet velges halve styret for to år av gangen.
  C. Daglig leder skal sette ned en valgkomité som går gjennom innstilling til hvert valg.
  D. Styret er beslutningsdyktig når over halvparten av styrets medlemmer er tilstede. For vedtak kreves enighet hos et flertall av styremedlemmene.
  E. Styret forvalter klubbens formue og inntekt.
  F. Styret skal holde seg underrettet om og sette ut i livet de lover, beslutninger og bestemmelser som gjelder innenfor Norges Sjakkforbund og for den kretsen klubben tilhører. Særlig skal styret sørge for å ha et ajourført medlemsregister.

 5. Revisorer
  Til å granske klubbens regnskaper og styrets forvaltning velges på årsmøtet for ett år av gangen 1 revisor.

 6. Årsmøte
  A. Klubben holder ordinært årsmøte i juni måned. Innkalling går ut fra styret
  minst 14 dager før møtedagen.
  B. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/2 av medlemmene ber om det. Skriftlig innkalling med angivelse av årsaken sendes til medlemmene minst en uke før møtedagen.
  C. På ordinært årsmøte skal følgende saker stå på dagsorden og behandles:
  i. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
  ii. Valg av møteleder.
  iii. Valg av sekretær for møtet.
  iv. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.
  v. Styrets årsberetning.
  vi. Regnskap med revisjonsberetning.
  vii. Ansvarsfrihet for styret.
  viii. Fastsettelse av kontingent og godkjenning av budsjettforslag.
  ix. Innkomne forslag.
  x. Valg av leder.
  xi. Øvrige valg.
  D. På årsmøtet har hvert enkelt medlem 1 stemme.
  E. Beslutninger fattes med simpelt flertall unntatt i spørsmål etter § 7.
  F. Ethvert medlem kan forlange skriftlig avstemning.
  G. Med likt stemmeantall avgjør klubbens leder, unntatt i spørsmål om styrets ansvarsfrihet der det ved stemmelikhet er meddelt ansvarsfrihet, dessuten i spørsmål etter § 7.

 7. Lovendring og klubbens oppløsning
  For endringer eller tilføyelser i klubbens lover og for oppløsning av klubben kreves det at spørmålene er angitt i skriftlig innkalling. For å få et gyldig vedtak kreves det 2/3 flertall av de nærværende stemmeberettigede. Hvis sjakklubben nedlegges, skal midlene tilfalle Norges Sjakkforbund, som skal bruke dem til beste for sjakklivet i vedkommende distrikt.

 8. Representasjon
  A. En spiller kan tilhøre flere klubber, men får bare representere en klubb i turnering som holdes eller er godkjent av Norges Sjakkforbund eller av kretsen.